مقاله پيش بيني وسواس مرگ بر اساس سوگيري هاي مذهبي: بررسي نقش جنسيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: پيش بيني وسواس مرگ بر اساس سوگيري هاي مذهبي: بررسي نقش جنسيت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وسواس مرگ
مقاله مذهب
مقاله سوگيري مذهبي
مقاله جنسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با در نظر گرفتن پيشينه پژوهشي مربوط به رابطه سوگيري هاي مذهبي و سلامت رواني، به نظر مي رسد تمايز بين سوگيري هاي مذهبي دروني و بيروني در فهم رابطه مذهب و وسواس مرگ مفيد واقع شود. پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه سوگيري هاي مذهبي با وسواس مرگ با بررسي نقش جنسيت انجام گرفت.
روش: اين پژوهش در يك بررسي همبستگي نگر انجام شده است. نمونه اي به حجم ۴۶۸ نفر به روش تصادفي طبقه اي انتخاب و با مقياس هاي وسواس مرگ و سوگيري مذهبي مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش رگرسيون چند متغيري همزمان تحليل شدند.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد در هر دو جنس وسواس مرگ با سوگيري مذهبي بيروني رابطه مثبت دارد، در حاليكه با سوگيري مذهبي دروني رابطه اي منفي دارد. نتايج تحليل رگرسيون هم حاكي از آن بود كه سوگيري هاي مذهبي بيروني در گروه مونث قدرت پيش بيني بيشتري براي وسواس مرگ دارد.
نتيجه گيري: از آنجايي كه سوگيري مذهبي دروني با وسواس مرگ رابطه اي منفي دارد، مي توان نتيجه گرفت كه رشد نايافتگي مذهبي دليلي بر نگرش هاي مرضي نسبت به مرگ است. نقش جنسيت در رابطه سوگيري مذهبي بيروني با وسواس مرگ حايز اهميت است.