مقاله پيش بيني کارکرد خانواده بر اساس ويژگي هاي شخصيتي زوجين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۵۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: پيش بيني کارکرد خانواده بر اساس ويژگي هاي شخصيتي زوجين
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارکرد خانواده
مقاله ويژگي هاي شخصيتي
مقاله همسران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشميان كيانوش
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي حسن پاشا
جناب آقای / سرکار خانم: نوابي نژاد شكوه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، پيش بيني کارکرد خانواده، بر اساس ويژگي هاي شخصيتي زوجين بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل معلمان و کارمندان متاهل زن شاغل در مدارس راهنمايي و دبيرستان هاي دولتي و غيرانتفاعي شهر تهران و همسران آنان در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷ بود. از اين جامعه ۳۸۲ نفر با روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي انتخاب و به وسيله پرسشنامه هاي پنج عامل شخصيتي کارکرد خانواده، مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحليل رگرسيون خطي و تحليل مسير نشان داد که ويژگي هاي برون گرايي و توافق زنان، مردان و زوجين با سطح کارکرد خانواده رابطه مثبت و معني دار و با روان رنجورخويي، رابطه منفي و معني دار دارد. نتايج تحليل مسير نشان داد که مي توان بر اساس برون گرايي، توافق و روان رنجورخويي، کارکرد خانواده را پيش بيني کرد.