مقاله پيش ‏بيني رضامندي زناشويي برمبناي ويژگي‏ هاي شخصيتي: مقايسه مدل شبكه عصبي مصنوعي و روش رگرسيون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۷۱ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: پيش ‏بيني رضامندي زناشويي برمبناي ويژگي‏ هاي شخصيتي: مقايسه مدل شبكه عصبي مصنوعي و روش رگرسيون
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضامندي زناشويي
مقاله ويژگي ‏هاي شخصيتي
مقاله رگرسيون چندگانه
مقاله شبکه عصبي مصنوعي
مقاله پرسپترون چندلايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده طباطبايي سيدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: كبير احسان اله
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ضروري است كه با بررسي دقيق مدل هاي پيش بيني كننده جديد و داراي قابليت هاي مضاعف، ضمن مقايسه با روش هاي آماري متداول و يافتن نقاط قوت و ضعف هر يك از آنها، بتوان در پژوهش هاي آتي مدلي كه محققان را به بهترين پيش بيني رهنمون  سازد، پيشنهاد نمود. هدف از پي ريزي اين پژوهش، مقايسه توانايي مدل شبكه عصبي و رگرسيون در پيش بيني رضامندي زناشويي بر اساس ويژگي هاي شخصيتي بود.
روش: اين پژوهش همبستگي، روي ۳۰۰ زوج كه به روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي از ميان دانشجويان متاهل ۳ دانشگاه شهر تهران در سال ۱۳۸۷ انتخاب شدند، به انجام رسيد. آزمودني ها پرسش نامه هاي NEO-FFI و رضايت زناشويي ENRICH را تكميل كردند . داده ها به كمك شبكه عصبي مصنوعي پرسپترون چندلايه، رگرسيون چندگانه، آزمون معني داري ضريب همبستگي پيرسون و آزمون T مستقل با نرم افزار MATLAB 6.5 و SPSS 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: شبكه عصبي پرسپترون چندلايه به طور معني داري موفق تر از رگرسيون چندگانه توانست رضايت زناشويي را پيش بيني نمايد (p<0.05) سه عامل روان آزرده گرايي مرد، مسئوليت پذيري مرد و مسئوليت پذيري زن توانستند%۲۴٫۴  واريانس رضامندي زناشويي مردان را به طور معني داري تبيين نمايند (p<0.037)
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش زمينه را براي طراحي شبكه عصبي با قابليت پيش بيني رضامندي زناشويي فراهم مي آورد كه تاثير شاياني در كيفيت مشاوره هاي خانواده در ايران خواهد داشت.