مقاله پيكربندي بهينه مدل RegCM3 براي شبيه سازي بارش و دما در فصل پاييز منطقه خراسان در دوره ۲۰۰۰-۱۹۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: پيكربندي بهينه مدل RegCM3 براي شبيه سازي بارش و دما در فصل پاييز منطقه خراسان در دوره ۲۰۰۰-۱۹۹۱
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاييز
مقاله دما
مقاله مدل سازي اقليمي
مقاله مدل RegCM
مقاله خراسان
مقاله بارش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مديريان راهله
جناب آقای / سرکار خانم: باباييان ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت بارش هاي پاييزه و دما در تامين منابع، و نياز آبي محصولات كشاورزي و با هدف ارزيابي و واسنجي مدل اقليمي RegCM3 براي دستيابي به مدل اقليمي متناسب با شرايط اقليمي استان به منظور انجام مطالعات و پيش بيني هاي اقليمي، بارش و دماي فصول پاييز استان خراسان در يك دوره ده ساله به وسيله مدل مذكور شبيه سازي شد. در اين مطالعه از مدل اقليمي RegCM3 با قدرت تفكيك افقي ۱۵ كيلومتر و چهار طرح واره مختلف گرل FC، گرل AS، كو و امانوئل براي دوره ده ساله ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ استفاده شد. نتايج مدل سازي بارش با داده هاي واقعي و CMAP و نتايج دماي مدل سازي شده با داده هاي ديده باني شده ايستگاه هاي هواشناسي استان و داده هاي دماي مركز NCEP مقايسه شدند و خطاي مطلق ميانگين و اريبي آنها محاسبه شدند. كمترين ميانگين اريبي فصلي نسبت به بارش واقعي به ميزان ۷٫۱- ميلي متر در طرح واره كو، و كمترين اريبي ميانگين فصلي نسبت به داده هاي CMAP به ميزان ۹٫۳ ميلي متر در طرح واره امانوئل مشاهده گرديد. در مدل سازي دماي فصل پاييز، كمترين اريبي فصلي در مقايسه با داده هاي ديده باني شده به ميزان ۱٫۱- درجه سانتي گراد در طرح واره گرل FC رخ داد. در مقايسه با داده هاي دماي مركز NCEP نيز طرح واره گرل FC با اريبي سرد -۳٫۴oC داراي كمترين خطا بود. در تحليلي كلي مي توان گفت كه طرح واره گرل AS توانمندي مناسبي براي مدل سازي بارش و دماي استان ندارد. نتايج اين تحقيق مي تواند در مراكز پيش بيني عملياتي اقليمي براي صدور پيش بيني هاي فصلي مورد استفاده قرار گيرد.