مقاله پيمايش فهم عمومي از علم و فناوري: مطالعه موردي شهروندان تهراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سياست علم و فناوري از صفحه ۹۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: پيمايش فهم عمومي از علم و فناوري: مطالعه موردي شهروندان تهراني
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فهم عمومي از علم
مقاله مدل کمبود
مقاله مدل درگيري و مشارکت در علم
مقاله شناخت علم
مقاله نگرش به علم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي راد محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: مرشدي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله از طرح پژوهشي «اجراي نسخه راهنماي پيمايش علم و جامعه» استخراج شده كه براي اولين بار، به شيوه كنوني، در ايران و در ميان شهروندان تهراني انجام شده است. طرح مساله مقاله حاضر، ضرورت انجام مطالعات ادواري در مورد نگرش و شناخت عامه مردم از علم و فناوري را به عنوان يكي از برنامه هاي پايش توسعه علمي كشور تبيين مي كند. در بخش چارچوب نظري و مفهومي به مدل هاي كمبود (سواد علمي و فهم عمومي از علم) و مشارکت و درگيري عمومي اشاره شده و تجربيات كشورها با تاكيد بر شاخص ها و سنجه هاي پيمايش هاي آنان بررسي شده است. بخش اصلي اين مقاله را توصيف داده ها و نتايج پيمايش فهم عمومي از علم و فناوري در تهران، با نگاه تطبيقي، تشکيل مي دهد. پرسشنامه مورد استفاده در اين پيمايش با استفاده از تجربيات ساير كشورها و نظرخواهي از متخصصان ايراني با مجموعه اي از سوالات باز و بسته تنظيم شده و در بين ۳۰۰ نفر از ساکنان شهر تهران به عنوان نمونه آماري اجرا شده است. داده هاي پژوهش با استفاده از نرم افزارهايSPSS  و LISREL تحليل شده اند. در بخش نتيجه گيري، با تحليل تطبيقي يافته ها، فرضيه هاي جديدي براي پژوهش هاي آتي مطرح شده و همچنين به منظور بهبود روش هاي سنجش فهم عمومي از علم و فناوري در ايران پيشنهادهايي ارايه شده است.