مقاله پيوند اسطوره و سياست در شاهنامه: تلاش براي بازتوليد هويت ملي ايرانيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات ملي از صفحه ۳۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: پيوند اسطوره و سياست در شاهنامه: تلاش براي بازتوليد هويت ملي ايرانيان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فردوسي
مقاله شاهنامه
مقاله اسطوره
مقاله ساختار
مقاله بي هنجاري
مقاله سياست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منشادي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاهنامه را نبايد متني ساده و دور از انديشه هاي ديرياب دانست. بازخواني اين حماسه ملي با به كار بستن ديدگاه هاي نوين علوم اجتماعي نشان مي دهد كه اين اثر، متني پيچيده و رازآميز است. فردوسي با پيوند زدن اسطوره و سياست، مسائل دوران خود را مطرح، تحليل و تبيين مي نمايد. بزرگترين مشكل زمان اين شاعر بزرگ، هرج و مرج ناشي از فروپاشي و ناتواني شديد ساختارهاي سياسي و اجتماعي، و هويت فردي و جمعي ايرانيان است. در شاهنامه ساختارهاي سياسي، اجتماعي و هنجارهاي ناشي از آنها به هویت هاي فردي و جمعي، استمرار و پايداري مي بخشند؛ بنابراين در بازخواني اين اثر حماسي بايد به دنبال راز جاودانگي آن بود. بي ترديد، يكي از علت هاي ماندگاري اين حماسه، روان و فاخر بودن زبان آن مي باشد و استفاده از اسطوره براي پيوند زدن عناصر گوناگون هويت نيز پاسخي موقتي بدان راز است. فردوسي با اين شيوه، موفق به آفريدن حماسه اي شده كه مسندي براي حمايت از هويت ايراني قلمداد مي گردد.