مقاله پژوهشي درباره آيات متشابه لفظي قرآن كريم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در علوم قرآن و حديث (مطالعات اسلامي) از صفحه ۸۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: پژوهشي درباره آيات متشابه لفظي قرآن كريم
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله آيات متشابه لفظي
مقاله تقديم و تاخير
مقاله تناسب آيات و سور
مقاله شان نزول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني بي بي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كرماني محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در قرآن كريم آيات فراواني با الفاظ مشابه وجود دارد كه اين پرسش را در ذهن خواننده ايجاد مي كند؛ آيا در قرآن كريم تكرار وجود دارد؟ آيا اين تكرار به بلاغت و فصاحت قرآن آسيب نمي رساند؟ پاسخ به اين پرسش ها سبب پيدايش دانشي به نام آيات متشابه لفظي گرديده است.
در اين نوشتار كوشيده شده است از اين دانش تعريف روشني داده شود و اين آيات در تقسيم بندي جديد بررسي گردد. در آغاز وجوه اختلاف در آيات متشابه لفظي تبيين مي شود. سپس راهكارهاي قرآن پژوهان در توجيه اين تفاوت ها را كه خود از جهت نوع پاسخ به چند دسته كلي قابل تقسيم است – يادآور خواهد شد.
در اين نوشتار ديدگاه هاي سه تن از نويسندگاني که درباره اين دانش کتابي سامان داده اند، ذيل آيات بيان مي شود.