مقاله پژوهشي نو در شعر فروغ فرخزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۹۱ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: پژوهشي نو در شعر فروغ فرخزاد
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکتب اصالت زن
مقاله فروغ فرخزاد
مقاله شعر دوره معاصر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورشهرام سوسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با ورود زنان به عرصه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و … بويژه در نيمه دوم قرن بيستم (بعد از جنگ جهاني دوم)، فعاليتهاي محدود زنان تا حدودي گسترش يافت و نظريه فمينيستي به عنوان يك مبحث پژوهشي مطرح گرديد. از اين فرآيند كه حتي به عنوان جنبش جهاني زنان نيز از آن ياد ميشود، ادبيات تدريجي فمينيسم بوجود آمد. نظريه فمينيستي، هم اكنون، يکي از رويکردهاي پژوهشي درباره زنان است كه به تبيين ويژگيهاي بنيادي زندگي اجتماعي و تجربه انساني از ديدگاه زنان ميپردازد. اگرچه در دوران معاصر، هنوز فاصله بسياري تا برابري ايفاي نقشِ بين زن و مرد مشاهده ميشود، ولي حاصل كوشش و تلاش جنبش همگاني زنان نسبت به رفع اين نابرابريها و تغيير ديدگاهها، شايسته توجه است. بنابراين شفاف کردن هويت و حقايق زنان و دريافتن بازتاب تجربه هاي آنان در ادبيات، از بنياديترين رويکردهاي نقد ادبي است که ضرورت بررسي شاخص ترين شعر زنانه فارسي – فروغ فرخزاد – را ايجاب ميکند.
اين پژوهش، با نگاهي به پيدايي مکتب اصالت زن (فمينيسم) و ويژگيهاي آن، با رويکردي جديد، به بيان برخي از انديشه ها و مفاهيم شعري فروغ فرخزاد ميپردازد.