مقاله پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد بهشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۴۶۳ تا ۴۶۹ منتشر شده است.
نام: پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد بهشتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هسته بستر الياف عصبي انتهايي
مقاله گابا
مقاله فشارخون
مقاله ضربان قلب
مقاله وازوپرسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نسيمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: خوارزمي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هسته بستر الياف عصبي انتهايي (BST) بخشي از ساختمان ليمبيک است. مطالعه هاي قبلي نشان داده اند كه مهار گيرنده گابا A فشارخون و ضربان قلب را افزايش مي دهد. در مطالعه حاضر بررسي سازوكار و مدارهاي نوروني واسطه اين پاسخ ها بررسي شده است.
مواد و روش ها: ۳۹ موش هاي صحرايي نر بيهوش با يوروتان براي مطالعه بررسي شدند. شريان و وريد راني به منظور ثبت فشارخون، ضربان قلب و تزريق داروها کانول گذاري شد. حيوانات به منظور سهولت در تنفس تراکئوستومي شدند. بيکوکولين – آنتاگونيست گابا A به صورت يک طرفه توسط ميکروپيپت در BST تزريق شد. ميانگين حداکثر فشار متوسط شرياني و ضربان قلب در هر گروه قبل و بعد از تزريق با آزمون تي زوجي مقايسه شدند.
يافته ها: تزريق بيکوکولين، با دوز ۱۰۰ پيکومول در حجم ۱۰۰ نانوليتر در BST باعث افزايش معني دار فشار متوسط شرياني (۴۱٫۳±۵٫۱ ميلي متر جيوه) و افزايش ضربان قلب (۳۳٫۲±۵٫۶ ضربه در دقيقه) شد. تزريق داخل وريدي هم اتروپين ـ مهار کننده گيرنده موسکاريني به صورت ۱ ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن تاثيرمعني داري بر اثر فشار شرياني و ضربان قلب ناشي از بيکوکولين نداشت در حالي که تزريق داخل وريدي هگزامتونيوم مهارکننده گيرنده نيکوتيني گانگليوني به صورت ۳۰ ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم خون بدن تاثيري بر مقدار فشار شرياني نگذاشت اما اثر تاکي کاردي بيکوکولين را از بين برد که نشان مي دهد سيستم پاراسمپاتيک در اين پاسخ ها نقش ندارد. تزريق داخل وريدي آنتاگونيست گيرنده V1 وازوپرسين (۵۰ mg/Kg) اثر هيپرتانسيون بيکوکولين را از بين برد كه نشان دهنده کاهش فشارخون ناشي از سيستم گابا به دليل مهار تونيک وازوپرسين است.
نتيجه گيري: اين داده ها براي اولين بار نشان داد که مهارگيرنده گابا A،BST  فشارخون و ضربان قلب را افزايش مي دهد و اين عمل را با اثر بر سيستم وازوپرسينرژيک و اعصاب سمپاتيک اعمال مي نمايد.