سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا باهنر –
زهرا بلوکی –
علی دهقان نیری –
پگاه محبی –

چکیده:

معرفی فعالیت ها و خدمات دامپزشکی در سطح جامعه به منظور آگاهی آحاد مردم بویژه نخبگان و مسئولین، ضرورتی اجتناب نا پذ یر جهت ارتقاء منزلت اجتماعی این حرفه ی ارزشمند می باشد . به طور کلی هرشغلی همراه با فعالیت هایی که انجام می دهد، با محدودیت ها و موانعی نیز روبروست که میتواند منجربه کارآیی کم اثرتر و ضعیف تر گردد و یقیناً یکی از مشکلات دامپزشکی کشور، عدم شناخت مردم وپا یین بودن سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه از دامپزشک و دامپزشکی می باشد . در این تحقیق نظرات یکصد نفر از شرکت کنندگان در سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران (۱۳۸۲) در مورد عوامل مؤثر بر شناخت جامعه از دامپزشکی مورد بررسی قرار گرفته است . ۶۴ درصد مصاحبه شوندگان مرد و ۳۶ درصد آنها زن بودند . ۷۳ درصد فارغ التحصیل دامپزشکی ( دکترای عمومی و تخصصی ) و ۲۷ درصد دانشجوی دامپزشکی بودند . میانگین سنی افراد ۲۸/۶ سال ) ± ۷/۹) با حداقل ۱۹ و حداکثر ۵۸ سال بود . ۵۸ درصد شاغل در بخش خصوصی، ۳۰ درصد بخش دولتی و ۱۲ درصد در هر دو بخش فعالیت داشتند . میانگین سابقه کار همکاران مطالعه شده ۹/۴ سال ) ± ۸/۴) بود . ۷۲ درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که دامپزشکی را با علاقه انتخاب کرده اند و ۱۷ درصد نیز از ا ین جهت بی تفاوت بوده اند . شرکت کنندگان در ا ین پژوهش معتقد بودند که سازمان دامپزشکی ( در مقا یسه با سا یر دستگاهها ) از نظر معرفی حرفه و فعالیت ها ی آن بیشترین نقش را می تواند داشته باشد و از نظر عملکرد سازمان ها و تشکل های دامپزشکی نتایج زیر به دست آمده است :
عملکرد سازمان دامپزشکی : خوب ) %۲۹/۸) متوسط %)۴۳/۶) ، ضعیف %).۲۶/۶)
عملکرد نظام دامپزشکی : خوب %)۳۴/۸) ، متوسط %)۴۲/۱) ، ضعیف %).۲۳/۲)
عملکرد جامعه دامپزشکان : خوب %)۵۲/۷) ، متوسط %)۳۴/۷) ، ضعیف %).۱۲/۶)
عملکرد دانشکده های دامپزشکی : خوب %)۴۰) ، متوسط %)۳۱/۶) ، ضعیف %).۲۸/۴)
همچنین اکثریت همکاران شرکت کننده در ا ین مطالعه معتقد بودند که رسانه ها ی گروهی و هما یش ها بیشترین نقش را در معرفی دامپزشکی می توانند داشته باشند .