مقاله پژوهش عوامل موثر بر استخراج تركيب هاي فنولي فعال مواد استخراجي پوست درختان توسكا و بلوط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۷۱ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: پژوهش عوامل موثر بر استخراج تركيب هاي فنولي فعال مواد استخراجي پوست درختان توسكا و بلوط
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسكا
مقاله بلوط
مقاله مواد استخراجي
مقاله تركيب هاي فنولي فعال
مقاله دما و زمان استخراج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تركمن جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكرايي سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش مواد موجود در پوست درختان توسكا (Alnus subcordata) و بلوط (Quercus castanifolia) كه با سود %۱ استخراج شده اند و عوامل موثر مانند دما (در دو سطح ۶۰ و۹۰ درجه سلسيوس) و مدت زمان استخراج (در سه سطح ۱۵، ۶۰ و ۱۲۰ دقيقه) بر بازده و تركيب هاي فنولي فعال مواد استخراجي پوست دو گونه ياد شده مورد پژوهش قرار گرفته است. تجزيه و تحليل نتايج به كمك نرم افزار آماري Spss در قالب طرح كاملا تصادفي تحت آزمايشهاي فاكتوريل با دو عامل انجام شد. براي مقايسه ميانگين ها در سطوح ۱و ۵ درصد از روش آزموني دانكن بهره گيري شده است. افزايش دما باعث افزايش بازده و تركيب هاي فنولي فعال مواد استخراجي پوست هر دو گونه شده است. افزايش مدت زمان استخراج بر بازده و تركيب هاي فنولي فعال مواد استخراجي تاثير مثبت دارد ولي بين دو زمان استخراج ۶۰ و ۱۲۰ دقيقه از نظر آماري تفاوت معني داري وجود ندارد و در گروه بندي ميانگين ها به روش دانكن هر دو در يك گروه قرار دارند. بنابراين بهترين شرايط از نظر دما و مدت زمان استخراج در دماي ۹۰ درجه سلسيوس و زمان ۶۰ دقيقه بدست آمده است. بازده مواد استخراجي بلوط (%۲۴٫۰۷) بيشتر از توسكا (%۲۱٫۴۴) است. در حالي كه ميزان تركيب هاي فنولي فعال توسكا (%۱۹٫۳۵) بيشتر از بلوط (%۱۶٫۸۵) بدست آمده است.