سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مائده عاشوری تلوکی – دانشگاه اصفهان
ناصر قاسمآقایی –
احمد براآنی –

چکیده:

سیستمهای خبره، برنامههای کامپیوتری هستند که با هدف در دسترس قراردادن مهارتهای افراد متخصص برای افرادغیر متخصص طراحی شدهاند. این برنامهها سعی دارند الگوی تفکر و شیوه عملکرد انسان را شبیهسازی کنند. در این میان ابزارها ومفاهیم مختلفی جهت شبیهسازی واقعیتر استفاده میشوند. منطق فازی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای بیان عبارات نادقیق و عدم قطعیت بکار گرفته میشود، بطوریکه باعث نزدیکی عملکرد سیستمهای خبره با عملکرد انسان یا فرد خبره میشود. در این مقاله با تکیه بر اصول منطق فازی یک سیستم خبره نو با هدف شبیهسازی تخصص مشاورین تغذیه در زمینه پزشکی ارائه شدهاست. اگرچه سیستمهای خبره مختلفی در زمینه علوم پزشکی ارائه شده اند، اما هیچ یک مبتنی بر استنتاج فازی نبودهاند. این مقاله به تشریح نیازمندیهای این سیستم و مراحل پیادهسازی آن با استفاده از نرمافزارFuzzyJess میپردازد.