سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی فراهانی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدرضا حجازی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکدة مهندسی صنایع
عباس آزادی مقدم – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه و دلایل عدم استفاد ه بهینه از منابع و سرمایه های محدود و ناکامی این کشورها در اجرای پروژه ها، کم توجهی به قدرت سازماندهی و مدیریت پروژه هاست که این مهم موجب عدم شروع پروژه های مورد نیاز، تـاخیر در زمان شروع و زمان اجرا، ناکامی در بهره برداری به موقع و غیراقتصادی شدن طرحها میباشد . امروزه در دنیا استانداردهایی برای مدیریت و برنامه ریزی پروژه تدوین شده که علاوه بر مسائل هزینه و زمان به دیگر مسائل مدیریت پروژه، مثل تدارکات و ریـسک نیز می پردازد . در این تحقیق ضمن بررسی و مقایسة استانداردهای مختلف در این زمینه، مدلی جهت ایجاد و یـا اطمینـان از وجـود روشهای اجرائی موردنظر این استانداردها و همچنین شناسائی عناصر مربوط به استاندارد و همچنـین اثبـات ایـن موضـوع کـه آیـا نیازمندیهای استانداردها تأمین شده است ، ارائه شده است . در بخش اول به تاریخچة مدیریت پروژه و روند تکاملی آن پرداحته شده، در بخش دوم ضمن مقایسة استانداردهای مختلف، چکلیستی جهت ارزیـابی و تعیـین میـزان تطـابق یـک سـازمان بـا اسـتانداردPMBOK تهیه گردیده است . در ادامه از روش تحلیل سلسله مراتبی یا AHPجهت تعیین اهمیت هر یک از فرآیندهای سیـستممدیریت پروژه و همچنین وزن دهی به سئوالات چک لیست، استف اده شده است . در انتها شرکت صنایع آذرآب به عنوان یک نمونـه مورد ممیزی قرار گرفت و راهکارهایی جهت نزدیک کردن این سیستم به استاندارد PMBOK ارائه گردید .