سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کیومرث حبیبی – عضو هیئت علمی مهندسی شهرسازی دانشگاه کردستان
سعید نظری عدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تهران

چکیده:

کاربری زمین شهری از دو منظر اصلی قابل بررسی است . اولا از مفاهیم پایه واصلی شهرسازی است که در حقیقت شالوده شکل گیری این علم را بنیان می نهد بنابراین لازم است به گونه ای دقیق و موشکافانه شناخته شود . ثانیا از ابزارهای مهم برای دستیابی به اهداف کلان اجتماعی ، اقتصادی وکالبدی است کـه نـه تنهـا اثراتـی بسیار بر سرمایه گذاری وتصمیمات عمومی وخصوصی می گـذ ارد، بلکـه نقـشی مهـم در میـزان رشـد شـهری وکیفیت محیط کالبدی دارد . در این میان فضاهای ورزشی به اشکال مختلف به عنوان مهمترین فـضاهای شـهری مطرح می گردند چرا که به عنوان عناصر اصلی توزیعی مراکز محله ، ناحیه ومنطقه محسوب می شوند . به گفتـه برتراند راسل » آخرین دستاورد تمدن توانایی انسان در پر کردن هوشمندانه ایام فراغت است )«. کلی، ).۱۳۷۴ ایـن
عمل هوشمندانه به دست یک مدیر ناهشیار انجام نمی پذیرد، بلکه از بطـن مـدیریتی کـه آگاهانـه حیـات مـدنی انسان ها را ارج می نهد و برای آن برنامه ریزی می کند، برمی خیزد ( سعیدنیا، ۱۳۷۹ ؛ ).۱۶ بنابراین فضاهای ورزشـی به عنوان یکی از کاربری های اصلی اوقات فراغت نیز باید از این هوشیاری در مدیریت برخوردار باشد . امروزه با توجه به پیچیدگی های مسایل شهری به خصوص در کلان شهری چون تهران روش های سنتی حل مـسئله دیگـر جواب گوی نیازهای رو به رشد شهر نمی باشد . از ای ن رو روش های جدیـد مکـان یـابی بـر اسـاس سیـستم هـای اطلاعات مکانی و نرم افزارهای کامپیوتری که توانایی نگهداری، روی هم گذاری و تحلیـل داده هـای بـسیار زیـاد چنین شهرهایی را دارند، تنها راه پیش روی یک مدیر هوشمند می باشد . در این پژوهش سعی شده بـا توجـه بـه نیاز ها و مسای ل موجود امروز شهر تهران نقش سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت و برنامه ریزی شهری از طریـق برنامه ریزی فضاهای ورزشی در شهر مورد بررسی قرار گیرد .