سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر توکلی – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

از جمله بخشهای مهم نرم افزار اسکادا بخش پردا زش هشـدار و رویداد و نمایشگر هشدار و رویداد می باشد . در پیاده سـازی این دو بخش نگهداری اطلاعات این بخشها و همچنین تبادل اطلاعات بین آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در حال حاضر استاندارد CIM بمنظور در دسترس قـرار دادن یک مدل داده یکسان برای برنامه های کارب ردی شـبکه قـدرت توسط شرکت EPRI ارائه شده است . استفاده از این استاندارد قابلیت نگهداری اطلاعـات بـا شـکل یکسـان در برنامـه هـای مختلف کـاربردی شـبکه قـدرت بمنظـور سـهولت در تبـادل اطلاعات و مدیریت بر آن را فراهم می کند . همچنین استانداردهایی بمنظور تبادل اطلاعـات دو زیـربخش پردازشگر و نمایشگر هشدار و رویداد عرضه شده اند . یکی از این استانداردها DAIS می باشد . در این مقالـه سـعی شـده اسـت پیـاده سـازی زیـر بخشـهای پردازشگر و نمایشگر هشـدار و رویـداد و کـاربرد اسـتانداردDAIS و CIM در آنها مورد بحث قرار گیرد و مزیت اسـتفادهاز این استانداردهای تشریح شود .