سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صادق جمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران
حمید سرداری – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران
سعید رمضان جماعت – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران
حسین شاطری – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران

چکیده:

این مقاله، طراحی و ساخت یک نمونـه محـل یـاب خطـای دیجیتال را که به طور مسـتقل قابلیـت هـای تشـخیص لحظـة وقوع خطا، تشخیص نوع خطا و نیز تعیین محل خطا را بـرای خطوط انتقال دارا می باشد، ارائه می کند . برای تشخیص وقـوع خطا از تنظیم آنی استفاده شـده و بـرای تعیـین نـوع خطـا از روش کلارک بهره گرفته شده است . روش محل یابی خطا بـر مبنای مؤلفـة فرکـانس اصـلی سـیگنال هـای ولتـاژ و جریـان اندازه گیری شده در یک انتهای خط می باشد . در اینجـا از یـک روش جبران سازی جهت بهبـود دقـت محـل یـابی خطـا بهـره گرفته شده است . به طوری کـه تـأثیر تغذیـة انتهـای خـط بـا استفاده از مدل کامل شبکه در نظر گرفته می شود . سخت افـزار و نرم افزار محل یاب خطا تشریح می گـردد و نتـایج حاصـل از آزمایش دستگاه با استفاده از داده های خطای شبیه سازی شـده بــا برنامــة حالــت گــذرای EMTP ارائــه شــده اســت . نتــایج آزمایش ها نشان می دهند، روشی که ارائـه گردیـده و بـر روی سخت افزار پیاده شده است از دقت قابل قبولی برخوردار است و قابل استفاده در سیستم های واقعی می باشد .