سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آیدا وثوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دان
مهدی سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دان
مهدی صدیقی – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی ام
مرتضی صاحب الزمانی – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی ام

چکیده:

با افزایش روزافزون نیازهای کاربران شبکه در عصر حاضر، تکنولوژی های دسترسی پهن باند موجود، قادر به پاسخگوی نیازهای کاربران نمی باشند. به عبارت دیگر، تعدد نیاز به تبدیل پروتکل ها در حد فاصل میان کاربران و شبکه های عمومی، که مایل اول نیز خوانده می شود، کارایی شبکه ها را به صورت قابل ملاحظه ای کاهش داده است. استاندارد(Ethernet in the First Mile) EFMبا هدفرفع این مشکل از طریق گسترش کاربرد اترنت از سطح شبکه های محلی به سطح شبک ههای دسترسی معرفی شده است. بنابراین، با استفاده ازEFM نیاز به تبدیل پروتکل مرتفع خواهد شد. این مقاله در حقیقت به عنوان یک مرحلة مهم برای استفاده ازEFM درزندگی روزمره بشمار م یرود. به عبارت دیگر، هدف از این مقاله، معرفی پیاده سازی سخت افزاری زیرلایهTC از استاندارد EFM بااستفاده از قابلیت های موازی سازی آن می باشد. نتایج آزمایش هانشان می دهد که پیاده سازی سخت افزاری ماجول TC- Encapsulationشرایط مناسبی را برای استفاده از EFM بهصورت وسیع ایجاد می کند.