سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید محسنی – شرکت برق منطقه ای اصفهان دفتر برنامه ریزی فنی
فریبرز اقتدارنیا – شرکت برق منطقه ای اصفهان دفتر برنامه ریزی فنی
علی رفیعی – شرکت برق منطقه ای اصفهان دفتر برنامه ریزی فنی
بهزاد امیری – شرکت برق منطقه ای اصفهان دفتر برنامه ریزی فنی

چکیده:

هدف از این مقاله معرفی اقدامات انجام شده در شرکت برق منطقه ای اصفهان در جهت استقرار سیستم اطلاعات جغرافیایی است . پس از مقدمه در مورد تجهیزات و نرم افزار هایی که جهت اجرای سیستم مورد نیاز بوده توضیحاتی آورده شده است . درادامه مقاله نحوه آماده سازی نقشه ها وتعریف مدل اطلا عات معرفی شده ونحوه جمع آوری اطلاعات توصیفی وبرداشت اطلاعات جغرافیاییشرح داده شده است . همچنین تعدادی از زیر برنامه ها ی کاربردی تهیه شده با هدف استفاده مناسب از سیستم اطلاعات جغرافیا ئی در برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع معرفی شده
است . در بخش های مختلف مقاله نمونه هایی از اطلاعات برداشت شده در محیط های مختلف ارائه شده و در نهایت در جمع بندی حجم اطلاعات جمع آوری شده در بخش های مختلف وبرخی موانع موجود با هدف استفاده سایرشرکت های برق منطقه ای وجلوگیری از انجام کار موازی وانتخاب مناسب سیستم اطلاعات جغرافیایی ارائه شده است . جهت برداشت اطلاعات مکانی از GPS با دقت حدود ۳ متر استفاده شده است . به عنوان نرم افزار ازGESMALL WORLD 3.3 بعنوان نرم افزاری کهجهت اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی از بین نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربرد بیشتری دارد ، استفاده شده است ، علاوه بر مشخصات فنی این نرم افزار وجود نمایندگی وپشتیبانی نرم افزار یکی از دلایل ترجیح آن بر سایر نرم افزار ها ی موجود از جمله ARC GIS بوده است . از تعدادی نرم افزار دیگر از جمله ARCPAD و AUATO CADبعنوان نرم افزارهای واسطه برای تبدیل اطلاعات برداشت شده به فایل قابل درک برای نرم افزار اصلی استفاده شده است . همچنین سه نوع نقشه با دقتهای متفاوت تهیه شده است . برای کل کشور از نقشه ۱/۱۰۰۰۰۰۰ ، برای کلیه مناطق استان های اصفهان وچهار محال و بختیاری از نقشههای ۱/۲۵۰۰۰ که توسط سازمان نقشه برداری تهیه شده است و برای شهر اصفهان از نقشه های با مقیاس ۱/۲۰۰۰ که توسط شهرداری اصفهان تهیه گردیده ، استفاده شده است . علاوه بر تجهیزات فوق ، کامپیوتر اصلی و نیز به تعداد کاربر ها کامپیوتر فرعی به کار گرفته شده است .