سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم شبرو – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه تهران – ایران

چکیده:

سیســتم حفاظــت از راه دور (TPS) بــه منظــور قطــع تقریبــا همزمان دو طرف خط فشار قوی در موقع بروز عیب شبــکه اســتفاده مــی شــود . عملکــرد ســریع ، دقیــق و بــدون خطــا از
ضروریات آن بوده و بصورت واسطه ای بین سیستم حفاظت و تجهیزات مخابراتی عمل می نماید . سیستم حفاظت از راه دور طراحـی شـده ، دو فرمـانی اسـت ( فــرامین A ، B و A+B را مــی توانــد ارســال کنــد ) و در آن فرکانس پایلوت PLC 2 بعنوان سیگنال گارد و باند پایه بعنوان کانال فرامین می باشد و به پهنای باند اضافه ای نیاز ندارد . کلیه عملیات پـردازش و تصمیم گیـری و واسطه با محـیط انتقــال مخابـراتی ) PLC دیجیتال ) بصـورت کـاملا دیجیتـال توسـط پردازشگر DSP 3 انجام مـی شـود . برنامـه هـای نـرم افـزاری بـا مــدل ســازی وظــایف یــک سیســتم حفاظــت از راه دور تهیــهشده اند و در موقع روشن شدن سیستم ، از طریـق ISA-BUSکــامپیوتر کنتــرل مرکــزی در سیســتم PLC دیجیتــال ، درون حافظه های پردازشگر مربوطه قرار می گیرند . تغییر پارامترهـای سیستم ( زمان و مد ت انتقال ، مدت ارسـال فـرامین ، فواصـل ارسال تست و …) به راحتی باتغییر نرم افزار قابل انجام است . با کمک نرم افزار ، قسمتهای سخت افزاری ایـن سیسـتم حـداقل شده که علاوه بر بهبود کیفیت سیستم ، برخی مشکلات تولید از جمله هزینه ، تنظیمها و تستهای کارخانه ای تقلیل می یابد .