سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجید نوعی – کارشناس ارشد مهندسی عمران شرکت مهندسی سامانه گستر
توحید اخلاقی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

نقش حساس و حیاتی پروژه ها در امر توسعه، عمران و آبادانی جوامع انکارناپذیر بوده و حجم عملیـات و پیچیدگی پروژه های بزرگ و سنگین ایجاب می کند که یک برنامه ریزی اصـولی و فنـی جهـت کنتـرل و مدیریت صحیح آنها تدوین و اعمال گردد . لذا ضرورت دارد با نگرشی سیستماتیک و جامع نظامی تدوین شـود که بتواند مشی پروژه را از ابتد ا تا انتها دنبال نموده و نسبت به وقایع رخ داده در سیستم واکنش مناسـب را در قالب رویه ای پویا و کارآمد نشان دهد . در راستای تأمین این هدف و در جهت بهبود عملکرد سیستم بایـستی استراتژی های مختلفی اتخاذ و با اجرای راهکارهای مختلف تأثیر آن بر روند فعالیت های سیست م بررسی شده و در صورت نیاز این فرآیند ها بهبود و ارتقاء داده شوند .
در این مقاله پروژه استحصال زمـین از دریـا در منطقـه عـسلویه بعنـوان یـک پـروژه بـزرگ و دارای خصوصیات ویژه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و راهکارهایی که در قالـب سیـستم نـرم افـزاری در زمینـه برنامه ریزی و کنترل پروژه طراحی و پیاده گردیده است معرفـی مـی شـوند . در طراحـی ایـن برنامـه تـلاش گردیده است با شناخت ابعاد مختلف پروژه و مشخص کردن اجزاء، محدوده و محیط آن نیازمندیهای سیـستم شناسایی و بر اساس آنها طراحی و مدلسازی سیستم انجام پذیرد . در فرآیند تجزیه و تحلیل مـدل و پـردازش آن سعی شده است بهترین رویکرد انتخاب، بنحویکه پس از پیاده سـازی و اجـرای سیـستم نیازمنـدیهای آن کاملاً برآورده شود . در تدوین این سیستم پویایی آن بعنوان یک اصل مدّ نظر بوده بنحویکه با داشـتن قابلیـت بازنگری و بازبینی و رفع مشکلات آن، سیستم ً مستمرا بهبود یابد .