سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
حسین کاظمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
سارا عابدینی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:
با توجه به شرایط رقابتی حاضر ، کسب اطلاعات مربوط به هزینه های واقعی محصولات و خدمات برای اغلب شرکتها بسیار حائز اهمیت می باشد .اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع و تغییرات در آنهاو همچنین هزینه های سربار در اینچنین شرکتها نسبت بهفعالیتهای تولیدی بیشتر است، دوچندان می باشد. یکی از تکنیکهایی که در محاسبه بهای تمام شده محصولات وجود دارد روش هزینه یابیبرمبنای فعالیت است .در این روش با استفاده از تخصیصهزینه ها در دو مرحله، میزان بهای تمام شده کالاها و خدمات سازما ن ها را بصورت دقیقمحاسبه می نماید. این پژوهش به پیاده سازی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در شرکت گاز استان زنجان مطابق روش هشت مرحله ای کوپراختصاص یافته است ، که با تعریف هزینه ها و محرکهای هزینه ، فعالیتها و محرکهای فعالیت ، بهای تمام شده خدمات ارائه شده در شرکت گاز زنجان رامحاسبه نموده است.