سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بی بی طاهره حسینی – شرکت برق منطقه ای کرمان ایران – کرمان
محمود زرگر – دانشگاه امام صادق (ع) ایران – تهران

چکیده:

مدلسازی فرآیندها در هر سازمان یکی از پیش شرطهای مهم و اجباری برای توسعه و بهبود آن سازمان است . اصولا توسعه و رشد سازمان صرفا به معنای افزایش ظرفیتهای ورودی و خروجی نیست بلکه توسعه و رشد واقعی در ظرفیتهای مدیریتی ، مهارتها تصمیم گیری و ارتباطات از اهمیت بیشتری بر خوردار است . یکی از مهمترین گامها در توسعه ظرفیتهای سازمانی و مدیریتی ، شناسایی، ترسیم و استاندارد سازی ارتباط فعالیتها در قالب فرآیندهاست . شناسایی فرآیندها همراه با مشخصات مهارتها و ابعاد ضعف و قوت آنها میتواند طرحهای مفید و موثری را برای توسعه
ظرفیتها فراهم نماید . فـــن آوری مهندســـی مجـــدد فرآینـــدها، معـــروف بـــهBPR ( business process reengineering ) ، این نیاز را بخــوبی تــامین میکنــد . اکنــون BPR بعنــوان یکــی از فــن BPR آوریهای مهم IT مطرح است . مدلسازی فرآیندها در در دارای اهداف متعددی از قبیل مستند سازی و ارتبـاط روالهـا، مهندسی مجدد و موثر و تـدریجی فرآینـدها، تعیـین منـابع و نیروی انسانی مورد نیاز کارها، مدیریت دانش، تهیه طرحهـای جامع IT ، نمودار جریان کار و مدیریت موثر عملکردهاست . با تشخیص مهارتها، دانش و علوم مورد نیاز و آموزش آنها به پرسنل مربوطه میتوان زمان خالص انجام فرآیندها را کاهش و کیفیت آنها را بهبـود بخشـید . بـا تشـخیص سیسـتمهای نـرم افزاری و شبکه های مورد نیـاز، یـا تغییـر مسـیرهای جریـان فرآیندها، یا هرگونه نوآوری و استفاده از فـن آوریهـای نـوین میتوان زمانهای تاخیر در اجرای فرآیندها را بشدت کاهش داد و سیکل زمانی آنهـا را کوتـاهتر نمـود . پـس از ترسـیم دقیـق