سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آناهید نبوی لاریجانی – کارشناس حمل و نقل ریلی، دانشگاه علم و صنعت ایران ( تهران – نارمک)
فهامه امام جمعه – کارشناس حمل و نقل ریلی، دانشگاه علم و صنعت ایران ( تهران – نارمک )

چکیده:

ایمنی یکی از مهمترین اولویت ها و دغدغه ها جهت توسعه تمام موسسات خدماتی یا تو لیدی می باشد . یکی از مباحث مهمی که در سال های اخیر در کشور ما مورد توجه قر ار گرفته است مسئله ایمنی در حمل و نقل است . صنعت ریلی به دلیل شرایط خـاص آن از ایـن جهت در بین رقبای خود جایگاه ویژه ای دارد .
در این راستا این پژوهش بر آن است تا ایمنی را در سطح ایستگاه مسافری راه آهـن تهـران مـورد بررسـی قـرارداده و در نهایـت راهکارهایی جهت افزای ش ایمنی و حذف خطرات در صورت امکان ارائه دهد . جهت انجام این کار ابتدا به الگوگیری از راه آهن کشورهایی مثل انگلیس که در این زمینه فعالیت های گسترده ای انجام داده اند پرداختیم . سپس با انتخاب روشی جهت ارزیابی خطرات، خطراتی که ریسک بالاتری داشتند انتخاب کرده، ب ه علل یابی و پیش بینی نتایج حاصل از وقوع خطـر بـر اسـاس مـدل انتخـابی ارزیـابی ریـسک پرداختیم . در نهایت راهکارهایی جهت کاهش خطرات و خسارات ناشی از آنها ارائه نمودیم . ارزیابی ریسک در حقیقت به عنوان گـام اول در پیاده سازی یک سیستم جامع مدیریت ایمنی به شمار می رود و سایر الزامات سیستم با توجه به نتایج این بخش تدوین می گردد .