سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عرفان قهرمانی – کارشناس مسئول بازرگانی ساپکو

چکیده:

در سالهای اخیر اغلب سازمانهای کوچک و بزرگ ای رانی با مقوله جدیدی بنام جهانی شدن دست به گریبانند . موضوعی که بودن یـا نبـودن آنها را دیر یا زود به چالش خواهد کشید . مشکل عمده این شرکتها کمبود مواد اولیه ، انرژی و یا حتی تکنولوژی نیست بلکه مـواردی اسـت که مستقیم یا غیر مستقیم به مدیریت منابع انسانی برمی گردد . ناکارائی نیروی انسانی ، پائین بودن بهره وری ، بی انگیزگی کارکنـان، نـرخ بالای جابجائی های شغلی و نهایتاً فقدان نظام های شایسته سالاری از جمله مهمتـرین پارامترهـایی هـستند کـه در غیـر رقـابتی کـردن محصولات و خدمات داخلینقش عمده ای ایفاء نموده و واهمه رویاروئی با رقبای خارجی را در دل صاحبان این صنایع ایجاد می نماینـد . از این رو جا دارد با شناسایی صحیح و اصولی راه های بهبود وضعیت نیروی انسانی در صنایع مختلف کشور، گامی هرچند کوچک در تمدد بـه این صنایع به منظور تجهیز خود در برابر موج عظیم جهانی شدن برداشته باشیم .
این مقاله با معرفی جنبه های مختلف یکی از راههای جذب و توسعه نیروی انسانی ارزشمند و شایسته در سازمانها بنام » پیاده سازی نظـام شایسته سالاری « و با تبیین برخی الزامات و موانع برقراری این نظام، سعی در تشریح ضرورت پیاده سـازی ایـن روش ارزشـمند مـدیریتی دارد .