سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن قاسمیان – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق و کامپیوتر
سبلان دانشور – دانشگاه تربیت مدرس – بخش مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

تصویر برداری پزشکی یکی از ابزارهای مهم در مبحث تشخیص، درمان به شمار می رود ، و نیاز شدیدی نسبت به اطلاعات وابسته در تصاویر ی که بوسیله دستگاه های مختلف پزشکی اخذ شده، وجود دارد . برای استفاده بهینه و همزمان از اطلاعات تصاویر پزشکی، می توان از فرایند ادغام تصاویر بهره جست . تثبیت دقیق تصاویر حاصل شده از چند سیستم تصویر برداری و تصاویر چند
زمانی مربوط به یک سیستم تصویر برداری از مسائل مهم و اساسی در مبحث ادغام تصاویر است . در این مقاله عملکرد سه نوع الگوریتم تثبیت تصویر سازگار، روی تصاویر پزشکی با هم مقایسه می شو ند . این لگوریتم ها عبارتند از : تثبیت مبتنی بر تطبیق هندسی نشانه ها، تثبیت مبتنی تطبیق شدت روشنایی، و تث بیت مبتنی بر ترکیب تطبیق شدت و تطبیق نشانه . ملاحظه خواهد شد که الگوریتم ترکیبی نتایج بهتری نسبت به دیگر الگوریتم ها در تثبیت تصاویر حاصل می کند . این الگوریتمها امکان تبدیل مستقیم و معکوس را بین دو تصویر فراهم می کنند . این فرایند با کاهش خطای سازگاری معکو س همراه است . در تمامی این الگوریتم ها مدل اسپلاین صفحه ای ) ) TPS برای تنظیم فرایند تثبیت مورد استفاده قرار می گیرد . نتایج روی تصاویر دو بعدی MRI ارائه شده است ، که نشان می دهد استفاده توام اطلاعات شدت و نشانه ، تطابق بهتری را بین تصاویر پزشکی ( نسبت به حالتی که اطلاعات شدت و نشانه به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد ) ایجاد می کند