سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مصطفایی پور – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
سید علی حضرتی – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
ندا مصطفایی پور – استعداد های درخشان یزد
حسین ابرقویی – عضو هیات علمی و ریاست دانشگاه پیام نور یزد

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی کنترل فرآیند آماری در یک شرکت تولید کاشی می پردازد. به این صورت که با بررسی کاشی های معیوب تولید شده در شرکت ، طبقه بندی عیوب بر اساس فراوانی آنها صورت گرفته اند.مهمترین عیب بروز یافته در کاشی های شرکت ، انواع ترک‌ها در کاشی ها تشخیص داده شد. پس از به کار گیری نمودارهای کنترل Rو نمودارهای six pack برای پارامتر حساس ، در مورد کاشی های شرکت ، فاصله معنی داری با وضع مطلوب آنها مشاهده شد که با بررسی فرآیند و ماشین های مربوط ، عیب یابی سیستم انجام شد. بعد از رفع عیب مورد نظر و ارزیابی مجدد فرآیند توسط نمودارهای مذکور ، بهبود قابل توجهی در وضعیت کاشی‌های مورد مشاهده قرار گرفت.