سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد اکبری ترکستانی – دانشکدۀ مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تیمور ابزاری – دانشکدۀ مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمدرضا میبدی – دانشکدۀ مهندسی کامپیوتروفناوری اطلاعات،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله سعی داریم الگوی داده ای نوینی را بمنظورنگهداری داده های بحرانی در سیستم های با نیاز امنیتی بالا بگونه ای ارایه دهیم ، که سیستم قادر باشد در مقابل بروز گونه های مختلف خطاهای داده ای ، آنها را با دقت بالایی شناسایی نموده و درکمترین زمان ممکن داده های از دست رفته ۱ را احیاء نماید . ازاین روی ، مدل پیشنهادی را بکمک ترکیب دو الگوی ردیفی کردن داده ای و نگارشی خاص ازالگوی انعکاس داده ای که از تکنیک منحصر بفردی برای توزیع بلاکهای داده ای پشتیبان در سطح دنبالۀ دیسکی توزیع شده RADD) بهره میبرد، پیاده سازی نموده ایم . الگوی ذخیرۀ داده ای پیشنهادی با توجه به توزیع نسخه های پشتیبان بلاکهای داده ای هردیسک، در سایر دیسکهای دنباله قادر است ، تا حداکثر پهنای باند مؤثر را بهنگام دستیابی دادها در شرایط امن و یا بهنگام بروزخطا در سطح دنباله و یا احیاء خطا های داده ای فراهم آورد. نکتۀ قابل توجه در مدل پیشنهادی آنست،که ساختار ذخیره سازی ارایه شده نرخ احتمالی فقدان داده ای را بگونه ای کاهش می دهدکه فقدان یک دیسک مشروط به فقدان تمامی بلاکهای داده ای از سایر دیسکهای دنباله بوده و این با نرخ احتمالی بسیار ناچیزی امکان پذیر است. بر این اساس الگوی ارایه شده قادر است تا سطح حفاظت داده ای ، قابلیت اطمینان ، بازگرد پذیری ،کارایی و بازدهی سیستم را برای نگهداری داده های بحرانی بمقدار قابل توجهی افزایش خواهد داد