سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد نورنگ – استادیارگروه مهندسی صنایع دانشگاه امام حسین(ع)، عضو هیات علمی و استاد
محمدامیر نیکجو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

در دنیای متغیر و پویای کنونی استفاده بهینه و کارا از سیستمهای اطلاعاتی بنگاه به عنوان یک مزیت رقابتی در جهت پ یشبرد اهداف استراتژ یک، در سازمانها به و یژه سازمانهای لجستیک ازاهمیت وی ژه ای برخوردار است . استفاده مناسب از ز ی ر ساختها ی فناوری اطلاعات و ارتباطات به یکپارچگی و شفاف سازی سازمان برای داشتن یک زنجیره تامین قوی کمک می کند. ما در ا ین مقاله قصد داریم ضمن معرفی جایگاه و مزایا و اهداف پیاده ساز یERP در سازمانها ی لجس یک با استفاده از تئور ی مدیریت پهنای باند، انواع روشهای پیاده سازیERP در زنجیره تامین سازمانهای لجستیک، گامها و مراحل پیاده سازی آن را شرحدهیم و همچنین پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را به کمک متدولوژی شی گرایRUP ٥ و با استفاده از نرم افزار UML در یک پهنای باند مشخص تجزیه و تحلیل کنیم و در پایان نمونه پیاده سازی شده ای ازدر یک سازمان لجست یک ERP را ارائه می کنیم.