سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی ولیزاده – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار – شهر قدس
مرتضی صاحب الزمانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده مهن
بابک صادقیان – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده مهن

چکیده:

محاسبات قابل بازپیکربندی امروزه حوزه وسیعی برای تحقیقات ایجاد نمودهاند . این نوع محاسبات که مزیتهایی نسبت به پیادهسازیهای سختافزاری و نرمافزاری الگوریتمهای محاسباتی در اختیار قرار میدهند، مبتنی بر استفاده از قطعات برنامهپذیری نظیر FPGA هستند که میتوانند بعد از مرحلة ساخت، بارها پیکربندی شوند و الگوریتم دلخواه کاربر را اجرا کنند . استفاده از سیستمهای محاسبات قابل بازپیکربندی، میتواند در ضمن اینکه مزیتهای سختافزار را حفظ میکند، انعطافپذیری نرمافزار را نیز به همراه داشته باشد . بعضی کاربردها مانند رمزنگاری برای پیادهسازی توسط این سیستمها بسیار مناسب میباشند . در این مقاله، چند الگوریتم رمزنگاری شامل DES ، LOKI ، DESX ، S n DES وBiham-DES بر روی یک سختافزار قابل بازپیکربندی پیادهسازی شدهاند که در آن هرکدام از الگوریتمها میتوانند بایک بالاسری بسیار پایین جایگزین الگوریتم دیگر شوند . این پیادهسازی که بر روی FPGA انجام گرفته است، علاوه بر اینکه قابلیت انعطافپذیری بالایی دارد، سرعت قابل توجهی برای الگوریتمهای انتخاب شده در اختیار میگذارد که قابل قیاس با سریعترین پیادهسازیهای این الگوریتمها میباشد