سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مرضیه رحیمی ریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا- همدان
علی عزیزی – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا- همدان
حسن ساریخانی – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا – همدان

چکیده:
در فرآیندهای مربوط به سازگار شدن گیاهان به انواع تغییرات محیطی، کیفیت و کمیت متابولیت های ثانویه تولید شده در گیاه، دستخوش دگرگونی می گردد. برخی از این فرآورده های ثانویه گیاهی (مواد موثره) دارای ویژگی های دارویی بوده که می توانند برای سلامتی انسان سودمند باشند. در پژوهش حاضر، اثرات نور فرابنفش از نوع UV-A با طول موج ۳۶۰ نانومتر بر محتوای برخی ترکیبات فنلی گیاه دارویی و معطر رزماری (Rosmarinus officinalis L.) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، در یک آزمایش گلخانه ای، گیاهان به مدت ۴۰ روز، هر روز به مدت ۱، ۲ و ۴ ساعت توسط نوردهی اشعه فرابنفش تیمار شدند. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، بیشترین غلظت کارنوزیک اسید، رزمارینیک اسید، وانیلیک اسید، کافئیک اسید و نارینجنین (به ترتیب ۰۱/۱۴ ، ۳/۵ ، ۰۴۰/۰، ۰۵۸/۰ و ۳۷/۱ میلی گرم در گرم وزن تازه) در گیاهان تحت تیمار تابش به مدت ۴ ساعت به دست آمد و کمترین میزان این ترکیبات در گیاه شاهد (به ترتیب ۰۳/۶ و ۱/۲، ۰۰۸۶/۰، ۰۰۷/۰، ۶۴/۰ میلی گرم در گرم وزن تازه)تولید شد. نهایتاً بر اساس یافته های این پژوهش، افزایش تابش نور فرابنفش از نوع UV-A که برای سلامت انسان آسیب رسان نیست، در محیط رشد گیاه رزماری، این ظرفیت را دارد که باعث افزایش تولید مواد موثره فنلیک با ویژگی پاداکسایشی بالاتر شود.