سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

قدرت الله فرهودی – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
علیرضا جامعی – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این پژوهشبخشی از کمربند آتشفشانی در پیرامون شهرستان آشتیان که تقریبا در همسایگی محل چرخش البرز مرکزی قرار دارد، مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی تاثیر این چرخش بر روی سنگهای این منطقه با پردازش داده های رقومی و نیز فتوژئولوژی عکسهای هوایی ۱:۵۰۰۰۰۰ و کنترل زمینی ومطالعات صحرایی ساختارهای بررسی شده از پردازش داده های رقومی و فتولوژی عکسهای هوایی صورت گرفته است.
با توجه به مطالعات انجام گرفته مشخص می شود که چرخش البرز مرکزی نسبت به البرز غربی باعث ایجاد پدیده های زمینساختی جالبی در این منطقه شده است که شواهد خوبی نیز بر آن آورده شده است.