سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمجتبی اسدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان چهارمحال و بخ

چکیده:

در شرایط خشکسالی بکارگیری روشهای ذخیره نزولات آسمانی برای افزایش میزان رطوبت خاک درجهت احیاء پوشش گیاهی مثمر ثمر خواهدشد. این روشها که در بکارگیری آنها وجود شرایط خاصی لازم است موقعیمفید خواهد بود که بر اساس اصولعلمی در مناطقی که از نظر میزان بارندگی ، بافت خاک و شیب زمین مناسب سهتند به اجرا در آیند. لهذا در کم باران ترین منطقه استان چهارمحال و بختیاری (بلداجی بروجن) دو روش ذخیره نزولات آسمانی بنامهای پیتینگ و کنتورفارو در قالب یک طرح تحقیقاتی به مورد اجرا گذشته شد. این طرح به صورت طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در ۱۲۰ کرت آزمایشی به ابعاد ۱۵ ضربدر ۴ متر در دو منطقه در شیبهای متفاوت به اجرا در آمد. دو کلاس شیب ۷-۴% و ۱۲-۸% در منطقه محل احداث پیتینگ و دو کلاس شیب ۱۵-۱۰% و ۲۰-۱۵% در منطقه محل احداث کنتورفارو برای اجرای عملیات در نظر گرفته شد. در هر کدام از شیبهای مختلف ۳۰ کرت آزمایشی احداث گردید. از هر ۳۰ کرت آزمایشی در یک شیب ۱۵ رت مربوط به قطعات شاهدی هستند که در آنها عملیات احداث پیتینگ و کنتورفارو انجام نگرفته است. تا میزانرطوبت آنها جهن مقاسه با میزان رطوبت کرتهای عملیاتی استفاده به عمل آید. در هر کرت آزمایش ۲ بلوک گچی برای اندازه گیری میزان رطوبت کرتها، کار گذاشته شد. میزان مقاومت بلوکهای گچیتوسط دستگاه اهمتر در دفعات مختلف اندازه گیری گردید. و سپس این اعداد با استفاده از منحنی کالیبراسیون به میزان رطوبت تبدیل گردید و با استفاده از نرم افزار SAS کار تجزیه و تحلیل اطلاعات صورت پذیرفت. مقایسه میزان رطوبت کرتهای عملیاتی و شاهد که توسط این نرم افزار انجام شد نشان داد درصد رطوبت کرتهای عملیاتی و شاهد که توسط این نرم افزار انجام شد نشان داد درصد رطوبت کرتهای عملیاتی و شاهد با یکدیگر اختلاف معنی دار آماری ندارند اما میزان رطوبت کرتهای عملیاتی نسبت به کرتهای شاهد در اکثر موارد بیشتر است.