سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول اجلوئیان – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

فشارسنج بعنوان یک ازمایش درمحل شناخته شده است که توسط آن میتوان به رفتارتنش کرنش زمین موردنظر اگاهی پیدا کرد ازجمله نکات مثبت این روش انجام ازمایشات باحداقل دست خوردگی خاک می باشد فشارسنج یک وسیله منبسط شونده ای است کهدرداخل یک گمانه قرارداده یا درداخل زمین فروبرده میشود و لیکن با فشارهای بالا قابل استفاده درسنگ نیز می باشد فشارسنج بطور اساسی شامل یک سیلندر منبسط شونده است که درنقطه مناسب درداخل خاک قرارداده میشود و یا انبساط سیلندر درمراحل مختلف تغییرات حجم و فشار اندازه گیری میشود ازمایش تا رسیدن خاک به نقطه تسلیم بطوریکه باافزایش حجم افزایش فشار بسیاراندک میباشد ادامه می یابد بطور کلی فکر استفاده ازیک وسییله منبسط شونده ازسالهای ۱۹۳۰ به بعد شروع گردید و ازان زمان تکانون پیشرفتهای زیادی درزمینه تئوری و تکنولوژی فشارسنج ایجادشده است بطوریکه اخیرا با استفاده ازوسایل الکترونیکی دقیق و رایانه به راحتی به نتایجدقیق تر و قابل قبولی نائل آمده اند این وسیله درکشورهایی مثل فرانسه انگلیس امریکا ژاپن و نروژ و استرالیا جایگاه ویژه ای درمطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی پیدا کرده است