سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

روح اله نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس تهران
حسین گنجی دوست – استاد گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از این تحقیق پیش بینی میانگین غلظت روزانه مونوکسیدکربن در هوای شهر تهران با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی میباشد. برای این منظور در ابتدادر این مطالعه از روش آنالیز مولفه های اصلی (PCA ) برای از بین بردن هم راستایی چندگانه بین متغیرهای ورودی و تفسیر بهتر نتایج مدل رگرسیونی استفاده گردید. همچنین با استفاده از شبکه عصبی Feed-Forward سه لایه نیز مدل مناسب جهت این امر ایجاد گردید. جهت پیش بینی غلظت مونوکسیدکربن آمار سالهای ۱۳۸۳ و۱۳۸۴ ایستگاه قلهک واقع در شمال تهران مورد استفاده قرار گرفت. پس از اجرای مدلهای مذکور، ضریب همبستگی (R) و شاخص میانگین نسبی خطای مطلق (MARE) در شبکه عصبی، برای مرحله تست به ترتیب برابر با۰/۷۱۶ و ۰/۱۵۸ به¬دست آمده است که در مقایسه با مدل ترکیبی رگرسیونی (۰/۱۸۹= MARE و ۰/۵۸۱= R) حاکی از برتری مطلق نتایج شبکة عصبی نسبت به مدل ترکیبی رگرسیونی می¬باشد.