سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
پرستو طاهرطلوع دل – گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
سعید صوفی زاده – گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
رضا دیهیم فرد – گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
جعفر کامبوزیا – گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده:
تغییر اقلیم یکی از مهم ترین چالش های پیش روی بشر در آینده خواهد بود. هدف از این مطالعه پیش بینی اثر درجه حرارت های بالا ناشی از تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد ذرت در پنج شهرستان استان خوزستان (آبادان، امیدیه، اهواز، دزفول و مسجد سلیمان) می باشد. از این رو در مناطق مذکور، سناریوهای اقلیمی افزایش درجه حرارت به میزان ۱، ۲، ۳ و ۴ درجه سانتیگراد به منظور ارزیابی تاثیر آنها بر عملکرد ذرت مورداستفاده قرار گرفت. داده های اقلیمی روزانه به دست آمده از سناریوهای افزایش درجه حرارت به عنوان ورودی برای مدل APSIM به منظور شبیه سازی رشد و نمو ذرت تحت سناریوهای افزایش درجه حرارت استفاده شد. نتایج شبیه سازی ها تحت سناریوهای افزایش درجه حرارت نشان داد که در بین تمام مناطق موردبررسی، عملکرد دانه ذرت روند کاهشی خواهد داشت. بیشترین درصد تغییرات عملکرد دانه ذرت در مقایسه با دوره پایه تحت سناریوی ۴+، در شهرستان های امیدیه (۵۲ درصد) و آبادان (۴۳ درصد) به دست آمد. کمترین تغییرات عملکرد دانه نیز در مقایسه با دوره پایه در شهرستان مسجد سلیمان (۰۲/۲۹ درصد) به دست آمد. به طورکلی به نظر می رسد در بین سناریوهای مورد بررسی بیشترین تأثیر بر عملکرد ذرت در آینده تحت سناریوی ۴+ و کمترین تأثیر تحت سناریوی ۱+ خواهد بود.