سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حامد عینی نرگسه – گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
رضا دیهیم فرد – گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
سعید صوفی زاده – گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
مسعود حقیقت – سازمان هواشناسی کشاورزی، تهران، ایران

چکیده:
در این تحقیق اثرات تغییر اقلیم (افزایش دما و دی اکسید کربن) با استفاده از مدل APSIM تحت سناریوها (B1، A1B و A2) و مدل های اقلیمی مختلف (HadCM3 و IPCM4) بر خصوصیات رشد و نمو گندم در استان فارس موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد میانگین دمای استان فارس در آینده تحت همه سناریوها و مدل ها نسبت به دوره پایه (۳، ۱۰ و ۱۸ درصد) افزایش خواهد یافت. نتایج شبیه سازی ها نشان داد که در شرایط تغییر اقلیم آینده عملکرد دانه گندم در استان فارس تحت سناریوها و مدل های اقلیمی افزایش خواهد یافت. در مطالعه حاضر کمترین تغییرات عملکرد دانه در مقایسه با دوره پایه تحت سناریوی B1 در دوره ۳۰-۲۰۱۱ با استفاده از مدل HadCM3 در شهرستان فسا به دست آمد که در مقایسه با دوره پایه ۱۰ درصد افزایش می یابد. بیشترین تغییرات عملکرد دانه تحت سناریوی A2 با استفاده از مدل IPCM4 در آباده به دست آمد که در مقایسه با دوره پایه ۴۷ درصد افزایش می یابد.