سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

خسرو نظام خیاوی –
کامران صالحی –
نعیمه ابوالواسط –
فرشته انوری –

چکیده:

محاسبه دبی رسوبات منتقل شده یک رودخانه به جهت ساماندهی مسیر رودخانه و طراحی و بهره برداری از سیستم انتقال آب بسیار مهم است. به این جهت روش های متعددی برای محاسبه و تخمین این پدیده ارائه شده است ولی به علت عدم دستیابی به اطلاعات کامل و دقیق پارامترهای تاثیرگذار در فرآیند رسوب و ساختار کاملا غیرخطی آن نمی توان برای الگوبندی آن مدلی جامع معرفی کرد. در سالهای اخیر از روش های هوش مصنوعی برای مدل کردن پدیده بار معلق رسوب استفاده شده است. با معرفی علم منطق فازی می توان عدم دقت های موجود در سیستم یک پدیده پیچیده را بصورت جزئی از مدل معرفی کرده و به نتایج بهتری دست یافت.
در این مقاله، مدلی بر اساس قواعد منطق فازی برای تخمین بار معلق رسوب رودخانه قره سو واقع در استان اردبیل معرفی شده که در مقایسه با روش های کلاسیک و همچنین شبکه عصبی مصنوعی نتیجه بهتری داده است. این مدل با دو ورودی و سه تابع عضویت از نوع مثلثی و ذوزنقه ای برای هر مجموعه فازی و تعداد هشت قانون اصلی بر اساس فیزیک مسئله و خصوصیات حوضه مشخص شده است. برای دستیابی به بهترین حالت بالغ بر صد مدل مختلف در نرم افزار MATLABبا استفاده از برنامه FIS ساخته شده است که نتایج حاصل حاکی از حساسیت نوع و تعداد توابع عضویت و قواعد ساخته شده می باشند. همچنین براساس نتایج حاصله ارتباط فیزیک مسئله و پارامترهای مدل بحث شده است.