سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا زهتاب یزدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه ف
سید مجتبی زبرجد – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوس
جواد ابوالفضلی اصفهانی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی
سیدعبدالکریم سجادی – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوس

چکیده:

پلی اتیلن با چگالی بالاHDPEاز جمله ترموپلاستیکهای صنعتی بوده که پایداری ابعادی کم آن در اثر حرارت موجب محدودیت در کاربرد این پلیمر شده است. آزمایش دیلاتومتری روشی برای بررسی پایداری ابعادی این ماده حین گرمایش به شمار میرود. با توجه به هزینه و زمان نسبتا زیاد آزمایشها، استفاده از روشهایی برای کاهش آن ضروری میباشد. به کمک شبیهسازی، تعداد آزمایشهایلازم کاهشیافته و متغیرهای بیشتری را میتوان بررسی نمود. مقایسه نتایج شبیهسازی و آزمایشهای عملی از امتیازات این تحقیق به شمار میرود. در این تحقیق ابتدا به کمک استانداردهای موجود،آزمایش دیلاتومتری با سرعتهای مختلف روی نمونه انجام و ضریب انبساط حرارتی خطی(متوسط) محاسبه گردید. در ادامه با در نظر گرفتن شرایط مرزی و نوع ماده، شبیهسازی آزمایش دیلاتومتری در سرعت- های گرمایش مختلف انجام و تغییرات کرنش حرارتی با دما تعیین شد. در پایان نتایج شبیهسازی و آزمایشهای عملی با هم مقایسه شد، که نشان دهنده اثر سرعت گرمایش و دما بر ضریب انبساط حرارتی، کرنشو دما می باشد.