سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی عبدلی – استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
روح الله نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
مهدی جلیلی – دانشجوی دکتری محیط زیست دانشگاه تهران
احسان صالحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پایه و اساس برنامه ریزی و طراحی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری، شناخت کمیت و کیفیت تولید است . تخمین میزان زباله تولیدی به دلیل نوسانات زیاد تولید و پارامترهای گوناگونی که بر آن موثر است یکی از کارهای بسیار دشوار در امر مدیریت مواد زائد جامد می باشد. در این مطالعه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مدلی مناسب برای تخمین وزن زباله تولیدی در شهر تهران
ارایه گردیده است و نتایج آن با مدل ترکیبی رگرسیون خطی چندمتغیره و آنالیز مؤلفه های اصلی مقایسه شده است . برای این منظور از سری زمانی زباله تولیدی شهر تهران در فاصله زمانی ۱۳۸۲ تا سه ماهه نخست ۱۳۸۵ که به صورت هفتگی مرتب شده بودند استفاده گردید . نتایج به دست آمده حاکی از برتری مطلق نتایج شبکه عصبی در مقایسه با مدل ترکیبی رگرسیونی و آنالیز مؤلفه های اصلی میباشد، به طوریکه ضریب همبستگی در مدل شبکه عصبی ارایه شده، برای مرحله تست شبکه معادل ۰٫۸۳۷ بود.