سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا زهتاب یزدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه ف
محسن موسوی نژاد – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه ف
سیدعبدالکریم سجادی – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوس
سیدمجتبی زبرجد – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوس

چکیده:

آزمایشجامینی از جمله مهمترین روشهای تعیین سختی پذیری نمونه های فولادی است. در این آزمایش می توان سختی نقاط مختلف نمونه را به صورت تابعی از سرعت سردشدن به کمکآزمایشهای تجربی تعیین کرد. با استفاده از شبیه سازی می توان سرعت سرد شدن نقاط مختلف را بدون نیاز به آزمایش محاسبه کرد. از طرفی نظریه های متعددی در تعیین رابطه سرعت سردشدن و سختی ارائه شده است.تحلیل فاکتور کوئنچQFA) از جمله نظریه های دقیق در بیان این رابطه می باشد. در این تحقیق ابتدا به کمک شبیه سازی رایانه ای و استفاده از خواص ترموفیزیکی فولاد، سرعت سردشدن نقاط مختلف نمونه جامینی تعیین شد. سپس با استفاده از منحنی دما، زمان و ویژگیTTP)فولاد مورد نظر، ثوابتتابع مربوط به آن منحنیCT)تعیین و به کمکتحلیل فاکتور کوئنچ و با معلوم بودن حداکثر و حداقل سختی فولاد مورد نظر، سختی نقاط مختلف نمونه جامینی محاسبه گردید. در پایان نتایج بدست آمده از تحلیل فاکتور کوئنچ با نمودارهای موجود در استاندارد مقایسه شد.