سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا زهتاب یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد
میثم شیخ امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد
سیدعبدالکریم سجادی – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد
سیدمجتبی زبرجد – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

از جمله عوامل بسیار مهم در تعیین خواص مکانیکی و ریز ساختار قطعات فولادی ، سرعت گرمایش یا سرمایش آنها حین عملیات حرارتی است. در این رابطه سرعت سرد شدن نقاط مختلف قطعه خصوصا درعملیات کوئنچ در محیطهای مختلف دارای اهمیت بیشتری است، زیرا به وسیله آن میتوان خواص مکانیکی و ریزساختار آن نقاط را پیش بینی نمود. به کمک شبیهسازی عملیات کوئنچ، میتوان نحوهسردشدن هر نقطه را در هر لحظه تعیین نمود. آنچه در شبیهسازی بسیار حائز اهمیت است مقایسه نتایج آن با واقعیت بوده که این مهم نیز در این مقاله بررسی شده است. بنابراین در بخش اول این تحقیقنمودارهای سردشدن نقاط مختلف فولاد ۱۰۴۰ با استفاده از آزمایشهای تجربی و نمودارهای مراجع ترسیم گردید. در بخش دوم با در نظر گرفتن خواص ترموفیزیکی چون ظرفیت گرمایی Cp) ضریب هدایت حرارتی K) چگالی r) و ضریب صدور E) نحوه سردشدن فولاد شبیهسازی و نمودارهای سردشدن و سرعت سردشدن ترسیم گردید. در نظر گرفتن تمامی مکانیزمهای انتقال حرارت به طور همزمان(هدایت، جابجایی و تشعشع) از جمله موارد مهم در این تحقیق بوده که باعث افزایش دقت نتایج حاصله میشود. در پایان نتایج حاصل از شبیهسازی و نمودارهای تجربی مقایسه و عوامل ایجاد خطابررسی شده است. همچنین اثر محیط خنک کننده بر شیب دمایی از مغز به سطح قطعه تعیین و کانتور های گرادیان دمایی مختلف در زمانهای مختلف نشان داده شده است.