سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا طارقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمحمود کاشفی پور – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پیشبینی دقیق سطح آب در یک مخزن جهت بهینه سازی مدیری ت منابع آب بسیار بااهمیت می باشـد . بدین منظور در این تحقیق روش بدیع سیستم استنتاج فـازی – عـصبی تطبیقـی AANNFFIISS جهـت سـاخت سیستم پیشبینی سطح آب در مواقع سیلابی و به صورت ساعتی استفاده شد . همچنین مخـزن سـد دز بـه عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و اطلاعات ساعتی اشل پنج ایستگاه بالادست سد دز، از سیلاب های ۷۹ تا ۸۱ جمع آوری تا به تخمین ۱ تا ۶۰ ساعته سطح آب پرداخته شود . همچنین به منظور بررسـی توانـایی ANFIS در تقابل با هوش بشری دو الگوی متفاوت، یکی با در نظر گرفتن خروجی مخزن بـه عنـوان متغیـر ورودی و دیگری بدون آن به کار گرفته شد که نتایج، توانایی ANFIS 12 تـا ۱ ( را در دوره های کوتـاه مـدت ساعت ) در این زمینه نشان داد . همچنین نتایج کلی نشان داد که ANFIS قابلیت پیش بینی سـطح آب را بـا دقت بسیار بالا دارا میباشد .