سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مجتبی حسین نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدمهدی احمدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
اصغر ابراهیمی منش – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
یکی از مهمترین نکات هنگام طراحی پایه پل ها، تعیین عمق حفره آبشستگی در اطراف آن میباشد. مکانیزم جریان اطراف پایه آنقدر پیچیده است که بدست آوردن یک رابطه تجربی کلی که بتواند تخمین درستی از عمق آبشستگی ارائه کند، بسیار مشکل است. در این تحقیق با استفاده ازقابلیتهای شبکه عصبی مصنوعی، مدلی برای تخمین عمق آبشستگی توسعه داده شده است ونتایج این مدل با نتایج روابط تجربی و دادههای واقعیمقایسه شده است. استفاده از شبکه عصبی در مقایسه با روابط تجربی، دقت برآورد عمق آبشستگی را افزایش داده و ارزیابی مطمئنتری از عمق آبشستگی ارائه میدهد.