سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهری اصفهانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه مازندران، مجتمع آموزش عا
علی اصغر قریشی – استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه مازندران، مجتمع آموزش عالی فنی و مهند

چکیده:

تراوایی مخلوط گازها از میان غشاءهای پلیمری شیشهای معمولاً با استفاده از مدل انتقال دوجذبی توصیف میشود که غالبا قادر به ارائه پیش بینی درستی از تراوائی و گزینش پذیری نمی باشد . در این مطالعه جدا سازی مخلوط گازهای الفینی/پارافینی تو سط غشاء های پلیمری بر اساس تئوری جذب- نفوذ مدلسازی شده است. داده های مر بوط به جذب و تراوائی پروپان و پروپیلن از میان غشاء پلیمریFDA-TrMPD6 یا FDA) 6 ) در دمای ٣٢٣ کلوین برای امتحان مدلمورد استفاده قرار گرفته است . داده های جذب اجزاء خالص به خوبی ب رای پیش بینی میزان جذب اجزاء در حال ت مخلوط بر اساس مدل دو جذبی توسعه یافته (هنری-لانگمیر) مورد استفاده قرار گرفته اند. ضرایب نفوذ به صورت یک تابع تجربی از غلظت با استفاده از داده های جذب پیش بینی شده و داده های تراوائی در حالت مخلوط استخراج گردیده اند. در نهایت از حاصلضرب فاکنور های جذب و نفوذ برای پیش بینی تراوائی و گزینش پذیری غشاء نسبت به اجزاء نفوذ کننده استفاده شده است . نتایج حاصل نشان میدهد که امکان پیش بینی بهتری در گزینش پذیری مخلوط پروپان/پروپیلن فراهم شده است.