سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نورا… کثیری – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی م
وحید نصیرپور – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی م

چکیده:

در این تحقیق ابتدا مد لسازی یک مبدل حرارتی پوسته و لوله بدون در نظر گرفتن بف لها و با فرض جریان قالبی و سپس مد لسازی مبدلی دارای جریان متقاطع خالص و بدون در نظر گرفتن جریا نهای نشتی ارائه شده است. در ادامه مدل ترکیبی جدیدی جهت پی شبینی انتقا لحرارت واقعی و محاسبات توزیع دما در مبدل حرارتی با ترکیب دو مد ل جریان قالبی و جریان متقاطع خالص سیال سمت پوسته ارائه شده که سهم هر یک از دو مدل اولیه در مدل ترکیبی جدید توسط نتایج حاصل از آنالیز جریان سیال سمت پوسته محاسبه م یشود. مدل ترکیبی ارائه شده در پی شبینی دمای سیالات خروجی از مبدل حرارتی دارای ۱۰ % ± خطای متوسط نسبت به داد ههای آزمایشگاهی م یباشد.