سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا مسعودی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق، شرکت مدیریت شبکه
حبیب رجبی مشهدی – شرکت مدیریت شبکه

چکیده:

پیشبینی قیمت برق در بازارهای لحظهای و بازارهای پیش – فروش برای هر دو طرف خریدار و فروشنده از اهمیت ویژه – ای برخوردار است . بعبارت دیگر با در اختیار داشتن یک پیشبینی مناسب، خریدار و یا فروشنده میتوانند قیمت مناسبی را به بازار جهت خرید یا فروش پیشنهاد نمایند و از این طریق کنترل و مدیریت ریسک مالی خود را نیز به نحو مناسبی انجام دهند . در ساختار PAB 1 که در بازار ایران بکار میرود پیشبینی قیمت متوسط موزون از اهمیت ویژهای برای خریداران برخوردار است . از اینرو در این مقاله به مساله مدل کردن قیمت متوسط موزون برق بر اساس یافتن تابع توزیع مناسب و پیشبینی آن بر اساس سریهای زمانی پرداخته میشود . ضمن آنکه بر اساس بررسیهای انجام شده تحلیلی برخواص قیمت متوسط موزون برق صورت میگیرد