سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی حسامی نقشبندی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
احد کاظمی – دانشیار دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
ایمان پورفر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله روشی سیستماتیک در پیش بینی مشخصه های ساختاری سیستمهای قدرت پس از وقوع اغتشاشات بزرگ ارائه می شود . در این راستا از روش شکل نرمال میدانهای برداری جهت پیش بینی وقوع پدیده جدایی بین ناحیه ای استفاده می گردد . روش شکل نرمال یکی از ابزارهای مورد استفاده در تئوری سیستمهای دینامیکی است که بکمک آن و با اعمال تبدیلات غیرخطی متوالی میتوان درجه غیرخطی سیستم را به مراتب بالاتر رانده، حذف کرد . این مقاله به ارائه یک شاخص تحلیلی می پردازد که با استفاده از آن پیش بینی وقوع پدیده جدایی بین ناحیه ای بخوبی امکان پذیر است .وش پیشنهادی روی سیستم آزمون ۵۰ ماشینه IEEE بکارگرفته شده است . نتایج حاصل حاکی از آنست که شاخص ارائه شده بگونه موثری اطلاعات و مشخصه های ساختاری رفتار دینامیکی
سیستم قدرت را عرضه می کند و عملکرد دینامیکی آنرا را پس از وقوع اغتشاشهای سنگین پیش بینی می نماید . صحت و اعتبار پیش بینیهای صورت گرفته با استفاده از روش پیشنهادی در این مقاله، بکمک نتایج حاصل از شبیه سازی حوزه زمان بررسی و تائید شده است