سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی امیری نژاد – گروه مهندسی شیمی، دانشکدهی فنی-مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایر
سید سیاوش مدائنی – گروه مهندسی شیمی، دانشکدهی فنی-مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایر

چکیده:

راکتورهای غشایی سیستمهای یکپارچهای از واکنشو جداسازی هستند و به منظور افزایش سرعت واکنش، گزینش پذیری و تولید خالص محصول به کار میروند. مفهوم ترکیب غشاء و راکتور در اشکال مختلفی ظهور پیدا میکند که میتواند در سه گروه استخراجکننده، توزیعکننده و تماسدهندهی فعال طبقهبندی شود. پیلهای سوختی دما پایین به هیدروژن با خلوصبسیار بالا به عنوان سوخت نیازمند هستند. روشهای مختلف تولید هیدروژن از هیدروکربن ها توسط راکتورهای غشایی عبارتند از تبدیل با بخار، اکسایش جزیی، تبدیل خشک، تبدیل دوگانه، واکنشانتقال گاز آب، واکنشهای دهیدروژناسیون و تجزیهی حرارتی. خلوص بسیار بالای محصول، سادگی عملیات و کنترل آن، عملکرد مطمئن، عدم نیاز به مصرف مواد شیمیایی اضافی و مصرف انرژی کمتر و عدم آلودگی زیست محیطی در مقایسه با راکتورهای متداول از مهمترین محاسن راکتورهای غشایی است. مهمترین معایب راکتورهای غشایی گرانی ساخت آنها، عدم مهر و موم کافی در دماهای بالا، نیاز به گزینشپذیری بالا به همراه نفوذپذیری خوب، وجود گاز تخلیه، مشکلات گرفتگی توسط توسط کک و کمی متغیرهای ساخت هستند. این تحقیق مروری بر آخرین پیشرفتها در راکتورهای غشایی با تاکید بر تولید هیدروژن به وسیله این فناوری است.