سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا قدرتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
محمدعلی داداشی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
محمدرضا غریب رضا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

مناطق ساحلی کشور ( Coastal Zone ) به تعبیری منطقه ای که تعامل نیروهای خشکی و دریائی در آن گستره تأثیر می کنند ، جایگاه فعالیتهای مختلف بازرگانی ، کشاورزی ، شیلاتی و نظامی بوده . عرض منطقه ساحلی گیلان حدود ۳۲۰ کیلومتر از منطقه آستارا تا ساحل چابکسر گس ترش دارد . عملکرد وسیع پدیده های زمین شناسی ، هیدرودینامیکی و اقلیمی در کنار فعالیتهای بشری چهره ای بسیار متغیر و فعال به مناطق ساحلی ا ی ن استان بخشیده است . وقوع برخی از این پدیده ها موجب مشکلات عدیده در امور و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی آبخیزنشینان حوزه های ساحلی استان شده است که از این میان می توان به بالا آمدن تراز آب دریای خزر و مغروق شدن هزاران هکتار از اراضی ساحلی آن ، رسوبگذاری در بنادر و محدوده سازه های ساحلی کشور ، فرسایش وسیع اراضی ساحلی و آلودگی منابع آب و خاک سواحل ، تالابها و خلیجهای اشاره کرد . در ا ین تحق یق واحدهای رسوبی و اراضی که تغییرات در اثر پیشروی دریا اتفاق افتاده بررسی شده است .روش کاردر این تحقیق ا ستفاده ازنر مافزارهایPhotoshop و Autocad ،Ilwis و عکس های هوا یی نقشه های زمین شناسی توپوگرافی۱/۲۰۰۰۰ و ۱/۵۰۰۰۰و . روش تحقیق مبتنی بر ر وش RS و GIS و پیمای ش های میدانیمشخص شده اند . با استفاده از این روشها سعی شده است میزان و نرخ تغییرات حاصله از پیشروی آب و تغییرات وجایگزینیواحدها ی رسوبی و تغییرات واحد های اراضی منطقه ساحلی محاسبه، و وسعت تمامی عوارض به صورت نقشه های نهایی به همراه بر ازش صورت گرفته، تهیه شده است