ایجاد یک تحول بنیادین در نظام حسابداري و گزارشگري مالی ایران ، علاوه بر تحقق شرایط عمومی مورد نیاز ، مستلزم بوجود آمدن تغییراتی اساسی در نگرش مقامات مسئول نسبت به فرهنگ پاسخگویی و اعتقاد راسخ و راستین آنان به ایفاي عملی مسئولیت پاسخگویی در برابر شهروندان ، یعنی پاسخ خواهان یا صاحبان واقعی حق می باشد.

کم رنگی ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی در سایه حل سه مشکل فوقتقریباً مرتفع خواهد شد. از عوامل ذکر شده عامل پرورش فرهنگ پاسخ خواهی صاحبان حق مهمترین عامل است. البته یادآوري این نکته ضروري است که این مشکلات با همت و درایت مسئولین در بلندمدت حل خواهد شد.

پیشنهادات :

-۱ بازنگري در قوانین و مقررات مناسب و ملزم کردن مسئولان دستگاه هاي اجرایی به پاسخگویی مالی و عملیاتی و انتشار گزارشهایی جهت دسترسی عموم به اطلاعات

-۲ طراحی و تدوین و اجراي نظام حسابداري و گزارشدهی مالی و روش ها و محیط کنترلی مناسب و اعمال نظارت به منظور شفاف سازي و مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی

-۳ تعیین مرجع مشخصی براي تدوین استانداردهاي حسابداري بخش عمومی

-۴ توجه جدي جامعه حسابداران رسمی ایران به حسابداري و گزارشگري مالی بخش عمومی و تعیین کارگروه ویژه براي تدوین استانداردهاي حسابداري بخش دولتی -۵ استقرار و اجراي بخشی از نظام حسابداري تعهدي در کوتاه مدت

-۶ فراهم ساختن مقدمات تکمیل و استقرار کامل نظام حسابداري تعهدي در بلندمدت

-۷ بررسی و مطالعه سازوکارهاي لازم براي رفع موانع و مشکلات حاکم بر استفاده از معیار اندازه گیري جریان منابع

اقتصادي در گزارشگري دارایی هاي سرمایه اي و زیربنایی و آماده نمودن شرایط مناسب براي انعکاس این قبیل دارایی ها -۸ بررسی و مطالعه سازوکارهاي مناسب براي رفع موانع و محدودیتهاي حاکم بر بکارگیري معیار اندازه گیري جریان منابع اقتصادي در گزارشگري بدهی هاي بلندمدت عمومی